CEdit::GetLineCount

int GetLineCount ( ) const

ส่งกลับค่า

เป็นจำนวนเต็มที่ประกอบด้วยหมายเลขของบรรทัดในบรรทัดหลายตัวควบคุมที่มีแก้ไข ถ้าข้อความไม่ได้ถูกป้อนลงในตัวควบคุมการแก้ไข ส่งคืนค่าเป็น 1?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลหมายเลขของบรรทัดในตัวควบคุมการแก้ไขแบบหลายบรรทัด?

GetLineCountถูกประมวลผล โดยการควบคุมแก้ไขหลายบรรทัดเท่านั้น?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETLINECOUNTในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CEdit |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index