CEdit::GetLimitText

UINT GetLimitText นี้ const;

ส่งกลับค่า

ปัจจุบันข้อจำกัด ไบต์ สำหรับวัตถุนี้CEdit?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับการจำกัดข้อความสำหรับวัตถุนี้CEdit ขีดจำกัดของข้อความเป็นข้อความ ไบต์ ที่ตัวควบคุมการแก้ไขสามารถยอมรับได้จำนวนสูงสุด?

หมายเหตุnbsp  ฟังก์ชันนี้สมาชิกจะเริ่มต้นที่สามารถใช้งานได้กับ Windows 95 และ Windows NT 4.0(&N)?

ดูข้อมูลเพิ่มเติม EM_GETLIMITTEXTในเอกสารประกอบ Win32?

ภาพรวม CEdit |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCEdit::SetLimitText, CEdit::LimitText(&N)

Index