สมาชิกของคลาส CDumpContext

ก่อสร้าง

CDumpContext โครงสร้างวัตถุCDumpContext?

รับเข้าพื้นฐาน

ล้าง Flushes ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในบัฟเฟอร์บริบทการถ่ายโอนข้อมูล?
ตัวดำเนินการ lt; & lt; แทรกตัวแปรและวัตถุในบริบทการถ่ายโอนข้อมูล?
HexDump ไบต์การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบเลขฐานสิบหก?

สถานะ

GetDepth ได้รับเป็นจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับความลึกของการถ่ายโอนข้อมูล?
SetDepth กำหนดความลึกของการถ่ายโอนข้อมูล?

ภาพรวม CDumpContext |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index