CDumpContext::GetDepth

int GetDepth ( ) const

ส่งกลับค่า

ความลึกของการถ่ายโอนข้อมูลเป็นชุดโดยSetDepth?

หมายเหตุ

กำหนดว่า การถ่ายโอนข้อมูลความลึก หรือตื้นอยู่ในกระบวนการ?

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างSetDepth?

ภาพรวม CDumpContext |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDumpContext::SetDepth(&N)

Index