CDumpContext::CDumpContext

CDumpContext ( CFile * pFile );
โยน ( CMemoryException, CFileException );

พารามิเตอร์

pFile

ตัวชี้ไปยังวัตถุCFileที่อยู่ปลายทางของการถ่ายโอนข้อมูล?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุของคลาสCDumpContext AfxDumpวัตถุจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ?

ไม่ทำเขียนไปต้นแบบCFileขณะที่บริบทการถ่ายโอนข้อมูลมีการใช้งาน มิฉะนั้น คุณจะรบกวนการถ่ายโอนข้อมูล ภายใต้สภาพแวดล้อม Windows ผลลัพธ์ถูกส่งเพื่อดีบักเกอร์ผ่านฟังก์ชัน Windows OutputDebugString?

ตัวอย่าง

//example สำหรับ CDumpContext::CDumpContext
CFile f
ถ้า (! f.Open ("dump.txt", CFile::modeCreate | CFile::modeWrite)) {
 nbsp afxDump << "ไม่สามารถเปิดแฟ้ม" << "\n"
   ออกจาก (1);
}
CDumpContext dc (& f)

ภาพรวม CDumpContext |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index