สมาชิกของคลาส CDragListBox

แอตทริบิวต์

ItemFromPt ส่งกลับค่าพิกัดของสินค้าถูกลาก?

ก่อสร้าง

CDragListBox โครงสร้างวัตถุCDragListBox?

การดำเนินการ

DrawInsert รายการแนะนำของกล่องรายการลากจุดแทรกวาด?

Overridables

BeginDrag เรียกว่าโดยกรอบงานเมื่อเริ่มต้นการดำเนินการลาก?
CancelDrag เรียกว่าตามกรอบเมื่อถูกยกเลิกการดำเนินการลาก?
ลาก เรียกว่าตามกรอบในระหว่างการดำเนินการลาก?
ตกหล่น เรียกว่าโดยกรอบงานหลังจากที่สินค้าได้ถูกลดลง?

ภาพรวม CDragListBox |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index