CDocument::SetTitle

เสมือน โมฆะ SetTitle ( LPCTSTR lpszTitle );

พารามิเตอร์

lpszTitle

จุดสายอักขระจะใช้เป็นชื่อเรื่องของเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการระบุชื่อเรื่องของเอกสาร (สายอักขระที่แสดงในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่างเฟรม) การเรียกฟังก์ชันนี้ปรับปรุงชื่อเรื่องของหน้าต่างเฟรมทั้งหมดที่แสดงเอกสาร?

ภาพรวม CDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocument::GetTitle(&N)

Index