CDocument::GetPathName

const CStringamp GetPathName ( ) const(&A)

ส่งกลับค่า

เส้นทางที่ครบถ้วนของเอกสาร ข้อความนี้ว่างเปล่าถ้าเอกสารไม่ได้รับการบันทึก หรือไม่มีแฟ้มดิสก์เกี่ยวข้อง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้เส้นทางของแฟ้มดิสก์ของเอกสารที่ครบถ้วน?

ภาพรวม CDocument |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocument::SetPathName(&N)

Index