CDocTemplate::SetDefaultTitle

เสมือนโมฆะ SetDefaultTitle (CDocument * pDocument ) = 0;

พารามิเตอร์

pDocument

ชี้ไปเอกสารที่มีชื่อเรื่องคือการตั้งค่า?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อโหลดชื่อเริ่มต้นของเอกสาร และแสดงในแถบชื่อเรื่องของเอกสาร สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่องเริ่มต้น ดูคำอธิบายของCDocTemplate::docNameในCDocTemplate::GetDocString?

ภาพรวม CDocTemplate |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocTemplate::GetDocString(&N)

Index