CDocTemplate::RemoveDocument

เสมือนโมฆะ RemoveDocument (CDocument * pDoc );

พารามิเตอร์

pDoc

ชี้ไปเอกสารที่จะเอาออก?

หมายเหตุ

เอาเอกสารชี้ไปตามpDocจากรายการของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแม่แบบนี้ คลาสที่ได้รับCMultiDocTemplateและCSingleDocTemplateแทนฟังก์ชันนี้ ถ้าคุณได้สืบทอดมาคลาแม่แบบเอกสารของคุณเองจากCDocTemplateชั้นที่ได้รับของคุณต้องแทนที่ฟังก์ชันนี้?

ภาพรวม CDocTemplate |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocTemplate::AddDocument, CMultiDocTemplate, CSingleDocTemplate(&N)

Index