สมาชิกของคลาส CDocObjectServerItem

Constructors

CDocObjectServerItem โครงสร้างวัตถุCDocObjectServerItem?

Overridables

OnHide ข้อผิดพลาดข้อยกเว้นกรอบพยายามซ่อนตัวสินค้า DocObject?
OnOpen เรียกว่าโดยกรอบการทำ DocObject สินค้าแบบแทนที่ใช้งานอยู่ ถ้าสินค้าไม่ DocObject โทรCOleServerItem::OnOpen?
OnShow เรียกว่าโดยกรอบการทำ DocObject สินค้าแบบแทนที่ใช้งานอยู่ ถ้าสินค้าไม่ DocObject โทรCOleServerItem::OnShow?

ภาพรวม CDocObjectServerItem |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index