CDocObjectServerItem::OnOpen

เสมือน โมฆะ OnOpen ( );

หมายเหตุ

เรียกว่าโดยกรอบงานสอนเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันเพื่อให้ DocObject สินค้าในสถานที่ใช้งานอยู่ ถ้าสินค้าไม่ได้มี DocObject ใช้งานเริ่มต้นเรียกCOleServerItem::OnOpen แทนที่ฟังก์ชันนี้ถ้าคุณต้องการทำการประมวลผลเมื่อเปิดรายการ DocObject พิเศษ?

ภาพรวม CDocObjectServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocObjectServerItem::OnHide, CDocObjectServerItem::OnShow(&N)

Index