CDocObjectServerItem::CDocObjectServerItem

CDocObjectServerItem ( COleServerDoc * pServerDoc, BOOL bAutoDelete );

พารามิเตอร์

pServerDoc

การชี้ไปเอกสารที่จะประกอบด้วยสินค้าใหม่ DocObject?

bAutoDelete

บ่งชี้ว่า สามารถลบวัตถุเมื่อมีเปิดการเชื่อมโยงไปยัง ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์เป็นFALSEถ้าวัตถุCDocObjectServerItemเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในเอกสารของคุณ ตั้งค่าเป็นTRUEถ้าวัตถุเป็นโครงสร้างรองที่ใช้ในการระบุช่วงข้อมูลของเอกสารของคุณที่สามารถลบได้ตามกรอบ?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCDocObjectServerItem?

ภาพรวม CDocObjectServerItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDocObjectServer(&N)

Index