สมาชิกของคลาส CDocObjectServer

Constructors

CDocObjectServer โครงสร้างวัตถุCDocObjectServer?

การดำเนินการ

ActivateDocObject การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์วัตถุเอกสาร แต่ไม่แสดง?

Overrideables

OnActivateView แสดงมุมมอง DocObject?
OnApplyViewState การคืนค่าสถานะของมุมมอง DocObject?
OnSaveViewState บันทึกสถานะของมุมมอง DocObject?

ภาพรวม CDocObjectServer |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index