สมาชิกของคลาส CDockState

ข้อมูลสมาชิก

m_arrBarInfo อาร์เรย์ของตัวชี้ไปยังที่เก็บข้อมูลสถานะหนึ่งรายการสำหรับแต่ละแถบควบคุมจัดเทียบชิดขอบ?

ก่อสร้าง

CDockState โครงสร้างวัตถุCDockState?

การดำเนินการ

ล้าง ล้างข้อมูลสถานะเทียบชิดขอบ?
GetVersion การดึงข้อมูลหมายเลขรุ่นของที่เก็บแถบสถานะ?
LoadState ดึงข้อมูลสถานะข้อมูลจากรีจิสทรี หรือแฟ้ม INI?
SaveState บันทึกข้อมูลสถานะไปยังรีจิสทรีหรือแฟ้ม INI?

ภาพรวม CDockState |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index