CDockState::m_arrBarInfo

หมายเหตุ

วัตถุCPtrArrayที่เป็นอาร์เรย์ของตัวชี้ข้อมูลแถบควบคุมเก็บไว้สำหรับแต่ละแถบควบคุมที่มีบันทึกข้อมูลสถานะในวัตถุCDockState?

ภาพรวม CDockState |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState(&N)

Index