CDockState::GetVersion

() GetVersion DWORD;

ส่งกลับค่า

ถ้า 1 แถบเก็บไว้เป็นข้อมูลเก่ากว่าปัจจุบันในแถบสถานะ ถ้า 2 แถบการจัดเก็บข้อมูลจะเหมือนกับปัจจุบันแถบสถานะ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกหมายเลขเวอร์ชันของที่เก็บไว้แถบสถานะ รุ่นสนับสนุนช่วยแก้ไขแถบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติแบบถาวรใหม่ และยัง สามารถตรวจพบ และโหลดสร้าง ด้วยรุ่นก่อนหน้าของแถบสถานะแบบถาวร?

ภาพรวม CDockState |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDockState::LoadState, CDockState::SaveState, CDockState::Clear, CFrameWnd::GetDockState, CFrameWnd::SetDockState(&N)

Index