สมาชิกของคลาส CDocItem

การดำเนินการ

GetDocument ส่งกลับค่าเอกสารที่ประกอบด้วยสินค้า?

Overridables

IsBlank กำหนดว่า รายการประกอบด้วยข้อมูลใด ๆ?

ภาพรวม CDocItem |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index