CDocItem

CDocItemเป็นคลาสพื้นฐานสำหรับเอกสารสินค้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอกสารข้อมูล CDocItemวัตถุจะใช้เพื่อแสดงรายการของ OLE ในเอกสารทั้งไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ คอนเทนเนอร์: Implementing คอนเทนเนอร์ที่ในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxole.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument, COleServerItem, COleClientItem(&N)

Index