CDocItem::GetDocument

CDocument * GetDocument ( ) const

ส่งกลับค่า

การชี้ไปเอกสารที่ประกอบด้วยรายการ NULLถ้ารายการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสาร?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อรับเอกสารที่ประกอบด้วยสินค้า?

ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ในคลาสที่ได้รับCOleClientItemและCOleServerItemกลับมาเป็นตัวชี้การCOleDocument, COleLinkingDocการ หรือวัตถุCOleServerDoc?

ภาพรวม CDocItem |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCOleDocument, COleLinkingDoc, COleServerDoc, COleClientItem, COleServerItem(&N)

Index