สมาชิกของคลาส CDialogBar

ก่อสร้าง

CDialogBar โครงสร้างวัตถุCDialogBar?
สร้าง สร้างแถบแบบโต้ตอบของ Windows และแนบไปวัตถุCDialogBar?

ภาพรวม CDialogBar |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index