CDC::StrokeAndFillPath

BOOL StrokeAndFillPath ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

ปิดตัวเลขใด ๆ เปิดในเส้นทาง ?เค้าร่างของเส้นทาง โดยการใช้ปากกาปัจจุบัน และกรอกข้อมูลของตกแต่งภายใน โดยใช้แปรงปัจจุบัน บริบทอุปกรณ์ต้องประกอบด้วยเส้นทางที่ปิด ฟังก์ชันสมาชิกStrokeAndFillPathมีผลเหมือนกับการปิดบัญชีเลขที่เปิดทั้งหมดในเส้นทาง stroking และกรอกข้อมูลเส้นทางแยกต่างหาก ยกเว้นว่าพื้นที่ที่เติมจะได้ซ้อนทับพื้นที่ stroked แม้ว่าปากกาจะกว้าง?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::BeginPath, CDC::FillPath, CDC::SetPolyFillMode, CDC::StrokePath, :: StrokeAndFillPath(&N)

Index