CDC::SetColorAdjustment

BOOL SetColorAdjustment ( const COLORADJUSTMENT * lpColorAdjust );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpColorAdjust

จุดไปยังโครงสร้างข้อมูลแบบCOLORADJUSTMENTที่ประกอบด้วยการปรับค่าสี?

หมายเหตุ

ตั้งค่าการปรับค่าสีสำหรับบริบทอุปกรณ์ใช้ค่าที่ระบุ การปรับค่าสีจะใช้การปรับสีสำหรับการป้อนค่าของบิตแมปที่แหล่งข้อมูลสำหรับการโทรศัพท์ไปยังฟังก์ชันสมาชิกCDC::StretchBltเมื่อมีการตั้งค่าโหมดแบบ HALFTONE?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SetStretchBltMode, CDC::StretchBlt, :: StretchDIBits(&N)

Index