CDC::SelectStockObjectnbsp(&N);

เสมือน CGdiObject * SelectStockObject ( int nIndex );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCGdiObjectที่ถูกแทนถ้าฟังก์ชันนี้จะประสบความสำเร็จ ชี้ไปยังวัตถุจริงคือ วัตถุCPen, CBrushหรือCFont ถ้าเรียกไม่สำเร็จ ส่งคืนค่าเป็นNULL?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุชนิดของวัตถุที่หุ้นที่ต้องการ สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เลือกวัตถุCGdiObjectที่สอดคล้องกับข้อความกำหนดไว้ล่วงหน้าหุ้นปากกา และขวดนม หรือแบบอักษร?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCGdiObject::GetObject(&N)

Index