CDC::QueryAbortnbsp(&N);

BOOL QueryAbort ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าส่งกลับจะไม่ใช่ศูนย์ ถ้าพิมพ์ควรทำต่อไป หรือ ถ้ามีขั้นตอนการยกเลิกไม่ เป็น 0 ถ้าควรจะยกเลิกงานพิมพ์ ค่าส่งกลับ โดยฟังก์ชันยกเลิกมา?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันยกเลิกการติดตั้ง โดยฟังก์ชันสมาชิกSetAbortProcสำหรับโปรแกรมประยุกต์แบบพิมพ์และแบบสอบถามว่าควรจะยกเลิกการพิมพ์?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SetAbortProc(&N)

Index