CDC::m_hDC

หมายเหตุ

บริบทอุปกรณ์แสดงผลสำหรับวัตถุนี้CDC โดยค่าเริ่มต้นm_hDCจะเท่ากับm_hAttribDCอื่น ๆ อุปกรณ์บริบทห่อโดยCDC ทั่วไปCDC GDI เรียกที่สร้างผลลัพธ์ไปยังบริบทอุปกรณ์m_hDC คุณสามารถเตรียมใช้งานm_hDCและm_hAttribDCเพื่อชี้ไปยังอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดูที่CDCคลาสอธิบายเพิ่มเติมในการใช้ของบริบทสองอุปกรณ์เหล่านี้?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::m_hAttribDC, CDC::SetOutputDC, CDC::ReleaseOutputDC(&N)

Index