CDC::m_hAttribDC

หมายเหตุ

บริบทอุปกรณ์แอตทริบิวต์สำหรับวัตถุนี้CDC โดยค่าเริ่มต้น บริบทอุปกรณ์นี้จะเท่ากับm_hDC ทั่วไป การเรียกCDC GDI ที่ร้องขอข้อมูลจากบริบทอุปกรณ์จะถูกนำไปm_hAttribDC ดูที่CDCคลาสอธิบายเพิ่มเติมในการใช้ของบริบทสองอุปกรณ์เหล่านี้?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::m_hDC, CDC::SetAttribDC, CDC::ReleaseAttribDC(&N)

Index