CDC::GetWindow

CWnd * GetWindow ( ) const

ส่งกลับค่า

ชี้ไปยังวัตถุCWndถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าที่หน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับบริบทอุปกรณ์แสดงผล ฟังก์ชันขั้นสูงอยู่ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชันนี้สมาชิกอาจไม่ส่งกลับค่าหน้าต่างมุมมอง เมื่อพิมพ์ หรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ จะส่งกลับหน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตเสมอ ฟังก์ชันการแสดงผลที่ใช้ DC ให้วาดลงในหน้าต่างนี้?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::GetDC, CWnd::GetWindowDC, :: GetWindow(&N)

Index