CDC::GetNearestColornbsp(&N);

COLORREF GetNearestColor ( COLORREF crColor ) const

ส่งกลับค่า

ค่าสี RGB (สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน) ที่กำหนดสีทึบใกล้เคียงที่สุดกับค่าcrColorที่สามารถใช้แทนอุปกรณ์?

พารามิเตอร์

crColor

ระบุสีให้ตรงกัน?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าสีทึบตรงกับสีแบบลอจิคัลที่ระบุ อุปกรณ์ต้องสามารถแสดงสีนี้?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp :: GetNearestColor, CPalette::GetNearestPaletteIndex(&N)

Index