CDC::GetMiterLimit

ทุ่น GetMiterLimit ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าขีดจำกัดสำหรับบริบทอุปกรณ์ miter ขีดจำกัด miter ถูกใช้เมื่อบรรทัดทางเรขาคณิตรูปวาดที่มี miter รวม?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SetMiterLimit, :: GetMiterLimit(&N)

Index