CDC::GetMapModenbsp(&N);

int GetMapMode ( ) const

ส่งกลับค่า

โหมดการแมป?

หมายเหตุ

ดึงการแมปโหมดปัจจุบัน?

ดูฟังก์ชันสมาชิกSetMapModeสำหรับคำอธิบายของโหมดการแมป?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SetMapMode, :: GetMapMode(&N)

Index