CDC::GetHalftoneBrush

คง CBrush * PASCAL GetHalftoneBrush ();

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCBrushถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกแปรงแบบ halftone แปรงแบบ halftone แสดงพิกเซลที่มีอีกวิธีหนึ่งคือสีเบื้องหน้าและเบื้องหลังการสร้างรูปแบบการ dithered ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบ dithered ที่สร้างขึ้น โดยแปรงแบบ halftone?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCBrush(&N)

Index