CDC::GetCurrentPalette

CPalette * GetCurrentPalette ( ) const

ส่งกลับค่า

ชี้ไปยังวัตถุCPaletteถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ส่งกลับตัวชี้ไปยังCPaletteวัตถุที่เลือกในปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้สมาชิกอาจส่งกลับวัตถุชั่วคราว?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SelectObject, :: GetCurrentObject(&N)

Index