CDC::GetCurrentFont

CFont * GetCurrentFont ( ) const

ส่งกลับค่า

ชี้ไปยังวัตถุCFontถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

หมายเหตุ

ส่งกลับตัวชี้ไปยังCFontวัตถุที่เลือกในปัจจุบัน ฟังก์ชันนี้สมาชิกอาจส่งกลับวัตถุชั่วคราว?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SelectObject, :: GetCurrentObject(&N)

Index