CDC::GetColorAdjustment

BOOL GetColorAdjustment ( LPCOLORADJUSTMENT lpColorAdjust ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpColorAdjust

จุดไปยังโครงสร้างข้อมูลแบบCOLORADJUSTMENTได้รับการปรับค่าสี?

หมายเหตุ

การปรับค่าสีสำหรับบริบทอุปกรณ์ดึง?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SetColorAdjustment(&N)

Index