CDC::GetClipBoxnbsp(&N);

เสมือน int GetClipBox ( LPRECT lpRect ) const

ส่งกลับค่า

ชนิดของขอบเขตรูปวาด สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

พารามิเตอร์

lpRect

จุดRECTโครงสร้างหรือวัตถุCRectที่จะรับขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า?

หมายเหตุ

ดึงมิติของ tightest bounding สี่เหลี่ยมล้อมรอบรูปวาดขอบเขตปัจจุบัน มิติถูกคัดลอกไปบัฟเฟอร์ที่ชี้ไปตามlpRect?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::SelectClipRgn, :: GetClipBox, RECT(&N)

Index