CDC::GetBkModenbsp(&N);

int GetBkMode ( ) const

ส่งกลับค่า

พื้นหลังของโหมดปัจจุบัน ซึ่งสามารถจะทึบแสงหรือโปร่งใส?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าโหมดพื้นหลัง ในโหมดเบื้องหลังกำหนดว่า ระบบเอาสีพื้นหลังที่มีอยู่บนพื้นผิวรูปวาดก่อนการวาดข้อความ และขวดนมแบบขีด หรือลักษณะใด ๆ ของปากกาที่ไม่ได้เป็นเส้นทึบ?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::GetBkColor, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: GetBkMode(&N)

Index