CDC::GetBkColornbsp(&N);

COLORREF GetBkColor ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าสี RGB?

หมายเหตุ

ส่งกลับค่าสีพื้นหลังปัจจุบัน ถ้าในโหมดเบื้องหลังเป็นทึบระบบใช้สีพื้นหลังเพื่อกรอกข้อมูลในช่องบรรทัด styled ช่องว่างระหว่างบรรทัดแบบขีดในนมและขวดนม และพื้นหลังในเซลล์ของอักขระ ระบบยังใช้สีพื้นหลังเมื่อแปลงบิตแมประหว่างสีและขาวดำอุปกรณ์บริบท?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::GetBkMode, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: GetBkColor(&N)

Index