CDC::DeleteTempMapnbsp(&N);

คง โมฆะ ปาสกาล DeleteTempMap ( );

หมายเหตุ

เรียกโดยอัตโนมัติ โดยตัวจัดการเวลาที่ไม่ได้ใช้CWinApp , DeleteTempMapลบวัตถุใด ๆCDCชั่วคราวที่สร้างโดยFromHandleแต่ทำลายอุปกรณ์บริบทจับ (hDCs) เป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุCDC?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDC::Detach, CDC::FromHandle, CWinApp::OnIdle(&N)

Index