CDC::CreateDCnbsp(&N);

เสมือน BOOL CreateDC ( LPCTSTR lpszDriverName, LPCTSTR lpszDeviceName, LPCTSTR lpszOutput, const โมฆะ * lpInitData );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันนี้จะสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

lpszDriverName

จุดสิ้นสุดด้วย null สตที่ระบุชื่อแฟ้ม (ไม่ มีนามสกุล) ของโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ (ตัวอย่างเช่น, "EPSON") นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งวัตถุCStringสำหรับพารามิเตอร์นี้?

lpszDeviceName

จุดสิ้นสุดด้วย null สตที่ระบุชื่อของอุปกรณ์ระบุได้รับการสนับสนุน (เช่น, " EPSON FX-80 ") มีใช้พารามิเตอร์lpszDeviceNameถ้าโมดูลที่สนับสนุนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งวัตถุCStringสำหรับพารามิเตอร์นี้?

lpszOutput

จุดสิ้นสุดด้วย null สตที่ระบุชื่อแฟ้มหรืออุปกรณ์สำหรับสื่อที่ผลผลิตทางกายภาพ (พอร์แฟ้มหรือผลผลิต) นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งวัตถุCStringสำหรับพารามิเตอร์นี้?

lpInitData

ชี้ไปยังโครงสร้างข้อมูล DEVMODEที่ประกอบด้วยการเตรียมใช้งานอุปกรณ์เฉพาะข้อมูลสำหรับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ฟังก์ชัน Windows DocumentPropertiesดึงโครงสร้างนี้กรอกข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ที่กำหนด พารามิเตอร์lpInitDataต้องเป็นค่าว่างถ้าโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์จะใช้เตรียมการเริ่มต้นใช้ (ถ้ามี) ที่ระบุ โดยผู้ใช้ผ่านทาง Control Panel?

หมายเหตุ

สร้างบริบทอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์ที่ระบุ?

พิมพ์H ส่วนหัวของแฟ้มถูกต้องหากมีใช้โครงสร้างข้อมูล DEVMODE?

ชื่ออุปกรณ์ทำตามข้อตกลงเหล่านี้: เครื่องหมายทวิภาคการสิ้นสุด (:)เป็นแนะนำ แต่ก็ได้ Windows แถบจากเครื่องหมายทวิภาค terminating เพื่อให้มีแมปชื่ออุปกรณ์ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายจุดคู่กับพอร์ตเดียวกันเป็นชื่อเดียวกันโดยไม่มีเครื่องหมายจุดคู่ ชื่อโปรแกรมควบคุมและพอร์ตต้องไม่ประกอบด้วยช่องว่างนำหน้า หรือต่อท้าย ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการแสดงผลแบบ GDI กับบริบทข้อมูล?

ภาพรวมของ CDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp :: DocumentProperties, :: CreateDC, CDC::DeleteDC, CDC::CreateIC(&N)

Index