สมาชิกของคลาส CDBVariant

ข้อมูลสมาชิก

m_dwType ประกอบด้วยชนิดข้อมูลของค่าที่เก็บในปัจจุบัน ชนิดของDWORD?
m_boolVal ประกอบด้วยค่าของชนิดBOOL?
m_chVal ประกอบด้วยค่าของชนิดchar ไม่มีลายเซ็น?
m_iVal ประกอบด้วยค่าของประเภทสั้น?
m_lVal ประกอบด้วยค่าของชนิดยาว?
m_fltVal ประกอบด้วยค่าของชนิดทุ่น?
m_dblVal ประกอบด้วยค่าของชนิดคู่?
m_pdate ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังวัตถุชนิดTIMESTAMP_STRUCT?
m_pstring ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังวัตถุชนิดCString?
m_pbinary ประกอบด้วยตัวชี้ไปยังวัตถุชนิดCLongBinary?

ก่อสร้าง

CDBVariant โครงสร้างวัตถุCDBVariant?

การดำเนินการ

ล้าง ล้างวัตถุCDBVariant?

ภาพรวม CDBVariant |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index