สมาชิกของคลาส CDBException

ข้อมูลสมาชิก

m_nRetCode ประกอบด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิด (ODBC) รหัสส่งกลับ ชนิดRETCODE?
m_strError ประกอบด้วยสายอักขระที่อธิบายข้อผิดพลาดในแง่ตัวเลขพยัญชนะ?
m_strStateNativeOrigin ประกอบด้วยสตริงที่อธิบายข้อผิดพลาดในแง่ของรหัสข้อผิดพลาดถูกส่งกลับ โดย ODBC?

ภาพรวม CDBException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index