CDateTimeCtrl::SetFormat

BOOL SetFormat (LPCTSTR pstrFormat );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pstrFormat

ตัวชี้การสตริศูนย์สิ้นสุดด้วยรูปแบบที่กำหนดแสดงที่ต้องการ การตั้งค่าพารามิเตอร์นี้ค่า NULLจะตั้งค่าตัวควบคุมสายอักขระการจัดรูปแบบเริ่มต้นสำหรับลักษณะปัจจุบัน?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 DTM_SETFORMATตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CDateTimeCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index