CDateTimeCtrl::GetMonthCalFont

(CFont * GetMonthCalFont) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCFontหรือค่า NULLถ้าไม่สำเร็จ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกรับแบบอักษรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยตัวควบคุมปฏิทินเดือนวันและเวลาที่ตัวเลือกของตัวควบคุม CFontวัตถุชี้ไปตามค่าส่งกลับคือ วัตถุชั่วคราว และถูกทำลายในช่วงเวลาการประมวลผลไม่ได้ใช้งานถัดไป?

ภาพรวม CDateTimeCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDateTimeCtrl::SetMonthCalFont(&N)

Index