CDateTimeCtrl::GetMonthCalCtrl

(CMonthCalCtrl * GetMonthCalCtrl) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCMonthCalCtrlหรือค่า NULLถ้าไม่สำเร็จ หรือหน้าต่างมองไม่เห็น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกวัตถุCMonthCalCtrlเกี่ยวข้องกับตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันและเวลา ตัวควบคุมตัวใช้เลือกวันและเวลาสร้างตัวควบคุมปฏิทินเดือนลูกเมื่อผู้ใช้คลิกลูกศรแบบหล่นลง เมื่อวัตถุCMonthCalCtrlจำเป็นอีกต่อไป มันจะทำลาย เพื่อให้โปรแกรมประยุกต์ของคุณต้องไม่พึ่งเก็บวัตถุแสดงวันเวลาตัวเลือกของตัวควบคุมลูกปฏิทินรายเดือน?

ภาพรวม CDateTimeCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index