CDateTimeCtrl::GetMonthCalColor

COLORREF GetMonthCalColor (int iColor ) const;

ส่งกลับค่า

ค่าCOLORREFที่แสดงถึงการตั้งค่าสีสำหรับระบุส่วนของตัวควบคุมปฏิทินการเดือนหากประสบความสำเร็จ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่า -1 ถ้าไม่สำเร็จ?

พารามิเตอร์

iColor

การระบุพื้นที่ที่สีของปฏิทินเดือนเพื่อเรียกค่าint สำหรับรายการของค่า ดูพารามิเตอร์iColorสำหรับSetMonthCalColor?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของข้อความ Win32 DTM_GETMCCOLORตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CDateTimeCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDateTimeCtrl::SetMonthCalColor(&N)

Index