สมาชิกของคลาส CDataPathProperty

ก่อสร้าง

CDataPathProperty โครงสร้างวัตถุCDataPathProperty?

การดำเนินการ

GetControl ดึงตัวควบคุม OLE แบบอะซิงโครนัสที่เกี่ยวข้องกับวัตถุCDataPathProperty?
GetPath ดึง pathname ของคุณสมบัติ?
เปิด เริ่มโหลดคุณสมบัติแบบอะซิงโครนัสสำหรับตัวควบคุม ActiveX (OLE) ที่เกี่ยวข้อง?
ResetData สายCAsyncMonikerFile::OnDataAvailableเพื่อแจ้งให้ทราบในคอนเทนเนอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตัวควบคุม?
SetControl การตั้งค่าตัวควบคุม ActiveX (OLE) แบบอะซิงโครนัสที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ?
SetPath การตั้งค่าการ pathname ของคุณสมบัติ?

ภาพรวม CDataPathProperty |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index