CDatabase::GetConnect

const CStringamp GetConnect ( ) const(&A)

ส่งกลับค่า

การอ้างอิงconstไปCStringที่ประกอบด้วยสายอักขระการเชื่อมต่อถ้าOpenExหรือเปิดถูกเรียก มิฉะนั้น เป็นสตริงที่ว่างเปล่า?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อเรียกสายอักขระการเชื่อมต่อที่ใช้ในระหว่างการโทรOpenExหรือการเปิดวัตถุCDatabaseในการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูล?

ดูCDatabase::Openสำหรับคำอธิบายของวิธีสร้างสายอักขระการเชื่อมต่อ?

ภาพรวม CDatabase |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDatabase::OpenEx, CDatabase::Open(&N)

Index