CDatabase::Cancel

โมฆะ ยกเลิก ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกร้องขอว่า แหล่งข้อมูลที่ยกเลิกการดำเนินการแบบอะซิงโครนัสในระหว่างดำเนินการหรือกระบวนการจากเธรดที่สอง หมายเหตุว่า คลาสที่ MFC ODBC ไม่ใช้ประมวลผลแบบอะซิงโครนัส เมื่อต้องการทำการดำเนินการของ asychronous คุณต้องตรงเรียกฟังก์ชัน ODBC API SQLSetConnectOption ดูข้อมูลเพิ่มเติม ดำเนินการแบบอะซิงโครนัสในPlatform SDK?

ภาพรวม CDatabase |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index