CDaoWorkspace::m_pDAOWorkspace

หมายเหตุ

ตัวชี้ไปยังวัตถุ DAO พื้นที่ทำงานต้นแบบ ใช้สมาชิกของฐานข้อมูลนี้ถ้าคุณต้องการโดยตรงเข้าไปยังวัตถุ DAO เป็นต้น คุณสามารถเรียกใช้อินเทอร์เฟซของวัตถุ DAO ผ่านตัวชี้?

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงวัตถุ DAO โดยตรง54 หมายเหตุทางเทคนิค?

ภาพรวม CDaoWorkspace |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index